Oracle Database 12c Release 1 (12.1) Kurulumu

Posted by | Aralık 03, 2013 | Database | No Comments

Bu Oracle Database 12c Release 1 (12.1) (64-bit)  kurulumu  Oracle Linux 5(64-bit) üzerinde gerçekleştirilmiş olup sistemde minimum 2 GB swap olduğu, SELinux’un permissive ve Firewall’ın disable olarak ayarlandığı ve aşağıdaki paket gruplarının yüklü olduğu öngörülmüştür.

 • Desktop Environments > GNOME Desktop Environment
 • Applications > Editors
 • Applications > Graphical Internet
 • Development > Development Libraries
 • Development > Development Tools
 • Servers > Server Configuration Tools
 • Base System > Administration Tools
 • Base System > Base
 • Base System > System Tools
 • Base System > X Window System

Kurulum dosyalarını edinme

Support durumunuza göre kurulum dosyalarını aşağıdaki linklerin birinden indirebilirsiniz.

Sıkıştırılmış dosyaların açılması

İndirdiğiniz kurulum dosyalarını aşağıdaki şekilde unzip komutu yardımıyla açınız. İşlem tamamlandığında “database” isimli tek bir yükleme klasörünüz olması beklenmektedir.

unzip linuxamd64_12c_database_1of2.zip
unzip linuxamd64_12c_database_2of2.zip

Hosts Dosyasını düzenleme

 ”/etc/hosts” dosyasına aşağıdaki şekilde sunucunuza ait bilgileri girin.

<IP-address>  <fully-qualified-machine-name>  <machine-name>

Örneğin;

127.0.0.1       localhost.localdomain  localhost
192.168.56.121  ol5-121.localdomain    ol5-121

Yükleme Önkoşulları

Veritabanı kurulumuna yönelik önkoşulları otomatik olarak yapabileceğiniz gibi, manuel olarak da gerçekleştirebilirsiniz. Kurulumun yapılacağı makinede internet erişimi varsa otomatik kurulum önerilir.

Otomatik kurulum

Aşağıdaki komutu çalıştırın, tüm işlemler otomatik olarak yürütülecektir.

# yum install oracle-validated -y

Manuel Kurulum

“/etc/sysctl.conf” dosyasına aşağıdaki satırları ekleyin veya değiştirin. Eğer mevcut değer ilgili parametre için aşağıdakinden yüksekse herhangi bir değişiklik yapmayın

fs.file-max = 6815744
kernel.sem = 250 32000 100 128
kernel.shmmni = 4096
kernel.shmall = 1073741824
kernel.shmmax = 4398046511104
net.core.rmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048576
fs.aio-max-nr = 1048576
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500

Yapılan değişikliklerin etkin olması için aşağıdaki komutu çalıştırın.

/sbin/sysctl -p

“/etc/security/limits.conf”  dosyasına aşağıdaki değerleri girin.

oracle   soft   nofile    1024
oracle   hard   nofile    65536
oracle   soft   nproc    2047
oracle   hard   nproc    16384
oracle   soft   stack    10240
oracle   hard   stack    32768

Aşağıdaki paketlerden eksik olanlar varsa yükleyin.

# From Public Yum or ULN
yum install binutils -y
yum install compat-libstdc++-33 -y
yum install compat-libstdc++-33.i386 -y
yum install gcc -y
yum install gcc-c++ -y
yum install glibc -y
yum install glibc.i686 -y
yum install glibc-devel -y
yum install glibc-devel.i386 -y
yum install ksh -y
yum install libaio -y
yum install libaio.i386 -y
yum install libaio-devel -y
yum install libaio-devel.i386 -y
yum install libgcc -y
yum install libgcc.i686 -y
yum install libstdc++ -y
yum install libstdc++.i386 -y
yum install libstdc++-devel -y
yum install libstdc++-devel.i386 -y
yum install libXext -y
yum install libXext.i386 -y
yum install libXtst -y
yum install libXtst.i386 -y
yum install libX11 -y
yum install libX11.i386 -y
yum install libXau -y
yum install libXau.i386 -y
#yum install libxcb -y
#yum install libxcb.i386 -y
yum install libXi -y
yum install libXi.i386 -y
yum install make -y
yum install sysstat -y
yum install unixODBC -y
yum install unixODBC-devel -y

Kurulum ve işletim sırasında gerekli kullanıcı ve grupları aşağıdaki şekilde oluşturun.

groupadd -g 54321 oinstall
groupadd -g 54322 dba
groupadd -g 54323 oper
#groupadd -g 54324 backupdba
#groupadd -g 54325 dgdba
#groupadd -g 54326 kmdba
#groupadd -g 54327 asmdba
#groupadd -g 54328 asmoper
#groupadd -g 54329 asmadmin

useradd -u 54321 -g oinstall -G dba,oper oracle

Ortak Kurulum

İster otomatik isterse manuel önkoşul kurulumunu seçmiş olun, aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir.

“oracle” kullanıcının parolasını belirleyin.

passwd oracle

“/etc/selinux/config” dosyasında Secure Linux için SELINUX değerini “permissive” olarak  belirleyin.

SELINUX=permissive

Yapılan değişikliklerin etkin olması için sunucuyu yeniden başlatın ya da aşağıdaki komutu çalıştırın.

# setenforce Permissive

Linux firewall’u aşağıdaki komut yardımıyla disable edin.

# service iptables stop
# chkconfig iptables off

Oracle yazılımının kurulacağı klasörleri oluşturun ve yetkilerini düzenleyin.

mkdir -p /u01/app/oracle/product/12.1.0/db_1
chown -R oracle:oinstall /u01
chmod -R 775 /u01

“/home/oracle/.bash_profile”  dosyasının sonuna aşağıdaki satırları ekleyin.

# Oracle Settings
export TMP=/tmp
export TMPDIR=$TMP

export ORACLE_HOSTNAME= ol5-121.localdomain
export ORACLE_UNQNAME=cdb1
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/12.1.0/db_1
export ORACLE_SID=cdb1

export PATH=/usr/sbin:$PATH
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH

export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib
export CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib

Kurulum

Oracle kullanıcısı ile oturum açın. Eğer X Emülasyonu kullanıyorsanız DISPLAY parametresini aşağıdaki şekilde set edin.

DISPLAY=<machine-name>:0.0; export DISPLAY

Kurulum klasöründe yer alan Oracle Universal Installer (OUI) yi aşağıdaki şekilde çalıştırın.

./runInstaller

Seçimlerinizi yaparak kurulum adımlarında ilerleyin. Örnek olması açısından kendi seçimlerime göre yürüttüğüm kuruluma ilişkin ekran görüntüleri aşağıdaki gibidir.

 1. Configure Security Updates
 2. My Oracle Support Credentials
 3. Download Software Updates
 4. Select Installation Type
 5. System Class
 6. Grid Installation Options
 7. Select Install Type
 8. Typical Install Configuration
 9. Create Inventory
 10. Perform Prerequisite Checks
 11. Summary
 12. Install Product
 13. Execute Configuration Scripts
 14. Oracle Database Configuration
 15. Database Configuration Assistant
 16. Database Configuration Assistant Complete
 17. Finish
 18. Database Express 12c Login
 19. Database Express 12c Dashboard

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked.