Oracle Database 12c Release 1 (12.1.0.2) In-Memory Option

Posted by | Ekim 17, 2014 | Database, Genel | No Comments

12c

Oracle 12c, 12.1.0.2 patchset ile in-memory opsiyonunu duyurdu. Bu özellik ile geleneksel olarak row formatta tutulan verileri kolon bazında saklama yeteneğine sahip olacağız. Özellikle iş zekası ve veri analizi uygulamaları için oldukça kullanışlı olacak bu özellik ile operasyonel veri ve analiz verisi için ayrı ortamlar oluşturma, yönetme maliyetlerinin önüne geçilmiş, sahip olunan veriler tüm amaçlar için tek bir ortamda saklanır hale getirilmiş olacaktır.

Giriş
In-memory kolon saklama SGA içerisinde yer alan yeni bir bölümdür. INMEMORY_SIZE  parametresi ile ayarlanır. Farklı gruptaki kolonları, tabloları bu yolla saklayabiliriz. Ayrıca bu opsiyonu tablespace seviyesinde de uygulayabiliriz. Böylelikle ilgili tablespace içerisinde yer alan tüm tablo ve materialized view’lar için bu seçenek otomatik olarak devreye alınmış olacaktır.

Bu aşamada belirtmekte yarar gördüğüm bir nokta var. Bu opsiyonun kullanımına uygun verilerin doğru tesbiti hayati öneme sahiptir. Doğru kurgulanmış bir yapı ile performansta ciddi kazanımlar elde edileceği gibi, tersi durumda buffer-cache üzerinde boş yere bellek harcanmasına sebebiyet verilebilir.

Etkinleştirme
Kullanılacak bellek alanının SGA’in bir parçası olduğu unutulmamalı ve ayarlama buna göre yapılmalıdır. Multitenant yapılar için INMEMORY_SIZE parametresi CDB de set edilmelidir.

Bu örneğimizde INMEMORY_SIZE parametresini 2G olarak kullanıyor olacağız.

ALTER SYSTEM SET SGA_TARGET=3G SCOPE=SPFILE;
ALTER SYSTEM SET INMEMORY_SIZE=2G SCOPE=SPFILE;
SHUTDOWN IMMEDIATE;
STARTUP;

ORACLE instance started.

Total System Global Area 3221225472 bytes
Fixed Size         2929552 bytes
Variable Size       419433584 bytes
Database Buffers     637534208 bytes
Redo Buffers        13844480 bytes
In-Memory Area      2147483648 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL>

Veritabanımız açılırken “In-Memory Area” diye yeni bir satırımızın olduğunu göreceksiniz.
Boyutu dışında IM ile ilgili diğer tüm parametreler ön-tanımlı olarak bırakılmıştır.

SQL> SHOW PARAMETER INMEMORY

NAME                 TYPE    VALUE
------------------------------------ ----------- ----------
inmemory_clause_default       string
inmemory_force            string   DEFAULT
inmemory_max_populate_servers    integer   1
inmemory_query            string   ENABLE
inmemory_size            big integer 2G
inmemory_trickle_repopulate_servers_ integer   1
percent
optimizer_inmemory_aware       boolean   TRUE
SQL>

INMEMORY_SIZE parametresi tüm PDB ler tarafından ortak olarak kullanılır. PDB seviyesinde INMEMORY_SIZE parametresinin değiştirilmesi instance veya PDB’nin yeniden başlatılmasını gerektirmez.

CONN sys@pdb1 AS SYSDBA
-- Disable IM column store in the PDB
ALTER SYSTEM SET INMEMORY_SIZE=0;
-- OR
ALTER SYSTEM RESET INMEMORY_SIZE;

-- Assign a PDB-specific size.
ALTER SYSTEM SET INMEMORY_SIZE=1G;

Devredışı Bırakma
Bu işlemi gerçekleştirmenin farklı yolları bulunmaktadır.
INMEMORY_FORCE parametresini “OFF” olarak set etmek nesnelerin IM kolon olarak saklanamayacağını belirtir. “DEFAULT” olarak set etmek ön-tanımlı değerlere geri döndürür.

-- System level
ALTER SYSTEM SET INMEMORY_FORCE=OFF;
ALTER SYSTEM SET INMEMORY_FORCE=DEFAULT;

INMEMORY_QUERY parametresini “DISABLE” olarak set etmek optimiser’in sorguları IM kolon saklamaya göre düzenlemeyeceği anlamını taşır. “ENABLE” olarak set etmek ön-tanımlı yapıya geri döndürür.

-- System level
ALTER SYSTEM SET INMEMORY_QUERY=DISABLE;
ALTER SYSTEM SET INMEMORY_QUERY=ENABLE;

-- Session level
ALTER SESSION SET INMEMORY_QUERY=DISABLE;
ALTER SESSION SET INMEMORY_QUERY=ENABLE;

IM kolon saklama özelliğini tamamen devre dışı bırakmak INMEMORY_SIZE parametresi ile kendisi için tanımlanan belleği serbest bırakır.

ALTER SYSTEM RESET INMEMORY_SIZE SCOPE=SPFILE;
SHUTDOWN IMMEDIATE;
STARTUP;

Daha önceki bölümde de bahsedildiği gibi PDB ye özel düzenlemeler instance veya PDB seviyesinde yeniden başlatma gerektirmez.

Tabloları Düzenleme:

Örnekte tablo oluşturmayı üç farklı versiyonda göreceğiz.

CONN demo/demo@pdb1

CREATE TABLE im_tab (
 id NUMBER
) INMEMORY;

CREATE TABLE noim_tab (
 id NUMBER
) NO INMEMORY

CREATE TABLE default_tab ( id NUMBER
);

COLUMN table_name FORMAT A20

SELECT table_name,
    inmemory IM,
    inmemory_priority IM_PRI,
    inmemory_distribute IM_DIST,
    inmemory_compression IM_COMP,
    inmemory_duplicate IM_DUP
FROM  user_tables
ORDER BY table_name;

TABLE_NAME IM    IM_PRI  IM_DIST IM_COMP    IM_DUP
----------- -------- -------- ------- --------   -----------
DEFAULT_TAB DISABLED
IM_TAB   ENABLED NONE   AUTO  FOR QUERY LOW NO DUPLICATE
NOIM_TAB  DISABLED

3 rows selected.

SQL>

ALTER TABLE komutu ile nesnelerin IM durumu değiştirilebilir. Aşağıda bunun örneğini görebiliriz.

ALTER TABLE IM_TAB NO INMEMORY;
ALTER TABLE NOIM_TAB INMEMORY MEMCOMPRESS FOR CAPACITY LOW;
ALTER TABLE DEFAULT_TAB INMEMORY PRIORITY HIGH;

SELECT table_name,
    inmemory IM,
    inmemory_priority IM_PR,
    inmemory_distribute IM_DIS,
    inmemory_compression IM_COMP,
    inmemory_duplicate IM_DUP
FROM  user_tables
ORDER BY table_name;
 TABLE_NAME IM    IM_PR IM_DIS IM_COMP     IM_DUP
----------- -------- ----- ------ -------     -----------
DEFAULT_TAB ENABLED HIGH AUTO  FOR QUERY LOW  NO DUPLICATE
IM_TAB   DISABLED
NOIM_TAB  ENABLED NONE AUTO  FOR CAPACITY LOW NO DUPLICATE

3 rows selected. 
SQL>

Kolonları Düzenleme

Aşağıdaki örnekte IM Kolon saklama ile ilgili kolon düzenlemeye ilişkin söz dizimini görebiliriz.

CREATE TABLE im_col_tab (
 id  NUMBER,
 col1 NUMBER,
 col2 NUMBER,
 col3 NUMBER,
 col4 NUMBER
) INMEMORY
INMEMORY MEMCOMPRESS FOR QUERY HIGH (col1, col2)
INMEMORY MEMCOMPRESS FOR CAPACITY HIGH (col3)
NO INMEMORY (id, col4);

Kolon ayarlarına V$IM_COLUMN_LEVEL view’ı üzerinden erişilebilir.

CONN sys@pdb1 AS SYSDBA

SELECT table_name,
    segment_column_id,
    column_name,
    inmemory_compression
FROM  v$im_column_level
WHERE owner = 'TEST'
and  table_name = 'IM_COL_TAB'
ORDER BY segment_column_id;

TABLE_NAME SEGMENT_COLUMN_ID COLUMN_NAME INMEMORY_COMPRESSION
---------- ----------------- ------------ ---------------
IM_COL_TAB         1 ID NO    INMEMORY
IM_COL_TAB         2 COL1     FOR QUERY HIGH
IM_COL_TAB         3 COL2     FOR QUERY HIGH
IM_COL_TAB         4 COL3     FOR CAPACITY HIGH
IM_COL_TAB         5 COL4     NO INMEMORY

5 rows selected.

SQL>

Aynı şekilde kolon ayarları ALTER TABLE komutu ile düzenlenebilir.

CONN test/test@pdb1

ALTER TABLE im_col_tab 
NO INMEMORY (col1, col2)
INMEMORY MEMCOMPRESS FOR CAPACITY HIGH (col3)
NO INMEMORY (id, col4);

CONN sys@pdb1 AS SYSDBA

SELECT table_name,
    segment_column_id,
    column_name,
    inmemory_compression
FROM  v$im_column_level
WHERE owner = 'TEST'
and  table_name = 'IM_COL_TAB'
ORDER BY segment_column_id;
TABLE_NAME SEGMENT_COLUMN_ID COLUMN_NAME INMEMORY_COMPRESSION
---------- ----------------- ------------ ---------------
IM_COL_TAB         1 ID      NO INMEMORY
IM_COL_TAB         2 COL1     NO INMEMORY
IM_COL_TAB         3 COL2     NO INMEMORY
IM_COL_TAB         4 COL3     FOR CAPACITY HIGH
IM_COL_TAB         5 COL4     NO INMEMORY

5 rows selected.

SQL>

Materialized Viewları Düzenleme

CREATE MATERIALIZED VIEW ve ALTER MATERIALIZED VIEW komutları tıpkı CREATE TABLE ve ALTER TABLE komutlarında olduğu gibi Materialized View’ların oluşturulmasında ve düzenlenmesinde kullanılabilir.

CONN test/test@pdb1

CREATE TABLE t1 AS
 SELECT * FROM all_objects;

CREATE MATERIALIZED VIEW t1_mv INMEMORY 
 AS SELECT * FROM t1;

SELECT table_name,
    inmemory IM,
    inmemory_priority IM_PRI,
    inmemory_distribute IM_DIST,
    inmemory_compression IM_COMP,
    inmemory_duplicate IM_DUP
FROM  user_tables
WHERE table_name = 'T1_MV';

TABLE_NAME IM    IM_PRI  IM_DIST IM_COMP    IM_DUP
----------- -------- -------- ------ ------------- -----------
T1_MV    ENABLED NONE   AUTO  FOR QUERY LOW NO DUPLICATE

1 row selected.

SQL>

ALTER MATERIALIZED VIEW t1_mv
 INMEMORY MEMCOMPRESS FOR CAPACITY HIGH PRIORITY HIGH;

SELECT table_name,
    inmemory IM,
    inmemory_priority IM_PRI,
    inmemory_distribute IM_DIST,
    inmemory_compression IM_COMP,
    inmemory_duplicate IM_DUP
FROM  user_tables
WHERE table_name = 'T1_MV';

TABLE_NAME IM   IM_PRI  IM_DIST IM_COMP   IM_DUP
---------- ------- -------- ------ --------   -----------
T1_MV   ENABLED HIGH   AUTO  FOR CAPACITY HIGH NO DUPLICATE

1 row selected.

SQL>

ALTER MATERIALIZED VIEW t1_mv NO INMEMORY;

SELECT table_name,
    inmemory IM,
    inmemory_priority IM_PRI,
    inmemory_distribute IM_DIST,
    inmemory_compression IM_COMP,
    inmemory_duplicate IM_DUP
FROM  user_tables
WHERE table_name = 'T1_MV';

TABLE_NAME IM    IM_PRI  IM_DIST IM_COMP    IM_DUP
----------- -------- -------- ------ --------   -----------
T1_MV    DISABLED

1 row selected.

SQL>

Tablespace’leri yönetme

IM kolon saklamaya ilişkin parametrelerin tablespace seviyesinde düzenlenmesi demek, bu tablespace içerisinde yer alan tüm tablo ve materialized view’ların bu parametreleri kullanacağı anlamına gelmektedir.

Aşağıdaki örnekte IM kolon saklama parametrelerinin tablespace oluşturulması sürecinde nasıl set edileceği anlatılmaktadır.
DEFAULT belirteci IM yapılandırmasının temel bir parçasıdır ve DBA_TABLESPACES view’ı üzerinden görüntülenebilir.

CONN sys@pdb1 AS SYSDBA

CREATE TABLESPACE new_ts
  DATAFILE '/u01/app/oracle/oradata/CDB1/datafile/pdb1/
  pdb1_new_ts.dbf'
  SIZE 10M DEFAULT INMEMORY;

SELECT tablespace_name TBLSPACE_NAME, 
    def_inmemory IM,
    def_inmemory_priority PRI,
    def_inmemory_distribute DIST,
    def_inmemory_compression COMP,
    def_inmemory_duplicate DUP
FROM  dba_tablespaces
ORDER BY tablespace_name;

TBLSPACE_NAME IM    PRI  DIST COMP     DUP
------------- -------- ------ ----- ------------- --------
NEW_TS    ENABLED NONE  AUTO FOR QUERY LOW NO DUPLICATE
SYSAUX    DISABLED
SYSTEM    DISABLED
TEMP     DISABLED
USERS     DISABLED

5 rows selected.

SQL>

ALTER TABLESPACE komutu IM kolon saklama parametrelerini değiştirmekte kullanılır.

ALTER TABLESPACE new_ts
 DEFAULT INMEMORY MEMCOMPRESS FOR CAPACITY HIGH;

SELECT tablespace_name TBLSPACE_NAME, 
    def_inmemory IM,
    def_inmemory_priority PRI,
    def_inmemory_distribute DIST,
    def_inmemory_compression COMP,
    def_inmemory_duplicate DUP
FROM  dba_tablespaces
ORDER BY tablespace_name;

TBLSPACE_NAME IM    PRI  DIST COMP       DUP
-----------  -------- ------ ----- -------------   --------
NEW_TS    ENABLED NONE  AUTO FOR CAPACITY HIGH NO DUPLICATE
SYSAUX    DISABLED
SYSTEM    DISABLED
TEMP     DISABLED
USERS     DISABLED

SQL>


ALTER TABLESPACE new_ts
 DEFAULT NO INMEMORY;

SELECT tablespace_name TBLSPACE_NAME, 
    def_inmemory IM,
    def_inmemory_priority PRI,
    def_inmemory_distribute DIST,
    def_inmemory_compression COMP,
    def_inmemory_duplicate DUP
FROM  dba_tablespaces
ORDER BY tablespace_name;

TBLSPACE_NAME IM    PRI  DIST COMP     DUP
------------- -------- ------ ----- ------------- --------
NEW_TS    DISABLED
SYSAUX    DISABLED
SYSTEM    DISABLED
TEMP     DISABLED
USERS     DISABLED

5 rows selected.

SQL>

İlgili View’lar
• V$IM_COLUMN_LEVEL
• V$IM_SEGMENTS
• V$IM_USER_SEGMENTS

Daha fazla bilgi için:
• Using the In-Memory Column Store

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked.